دکتر فرهاد درویشی

 

رئیس شورای مشورتی سیاستگذاری (شمس) قزوین 1404

 

 

دکتر فرهاد درویشی سه تلانی

 

دکتری تخصصی علوم سیاسی

 

متولد سال 1340

 

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)