دبیرخانه شورای مشورتی سیاستگذاری (شمس) قزوین 1404

 

1- دبیر:

دکتر عباس کشاورز صفیئی

 

2- کارشناس دبیرخانه:

آقای حامد چگینی