دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

با هدف بررسی راهکارهای ارتقای فرهنگ شهروندی؛

سیزدهمین جلسه کارگروه تخصصی فرهنگی و اجتماعی شمس برگزار شد

سیزدهمین جلسه کارگروه تخصصی امور فرهنگی و اجتماعی شورای مشورتی سیاستگذاری (شمس) قزوین 1404 با دستور جلسه بررسی شاخص‌ها و مصادیق ارتقای حقوق و فرهنگ شهروندی در شهر قزوین در سالن اجتماعات سازمان خدمات طراحی شهرداری برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین؛ جعفر نصیری شهرکی، رییس کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی شمس با تأکید بر اینکه برای تدوین بسته سیاستی از مباحث کلی صرف نظر و به موضوعات کاربردی پرداخته شود، گفت: کارگروه نسبت به موضوعات تعیین مفاهیم شهروندی، شهروند فرهنگی، رابطه احترام حقوق شهروندی با ارتقای سطح فرهنگ شهروندی، رابطه ارتقای حقوق شهروندی و مدیریت شهری، تبعات عدم توجه به حقوق شهروندی و نتایج توجه به حقوق شهروندی در قالب کمیته‌های کوچک‌تر اقدام کند.

در ادامه این جلسه، حسین برجی، دبیر کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی شمس، نمودارهای مربوط به هفت شاخص ارتقای فرهنگ شهروندی را ارائه کرد و گفت: بنابر نظر اعضای کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی شمس، شاخص‌های فرهنگ شهروندی در شهر قزوین متوسط مایل به ضعیف است.

برجی افزود: شاخص مدارای اجتماعی، مشارکت مدنی و نوع‌دوستی را در حد متوسط و سایر شاخص‌های فرهنگ شهروندی شامل اعتماد بین شخصی، جمع‌گرایی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و رعایت قانون را در شهر قزوین ضعیف قلمداد کردند.

علی شهروزی، عضو کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی شمس نیز در این جلسه گفت: در برخی شاخص‌های ارتقای فرهنگ شهروندی همچون مدارا و مسئولیت پذیری، به سبب محتوای آن‌ها نمی‌توان به جمع‌بندی دقیقی رسید کما اینکه محورهای دیگر همچون پیروی از قانون و مشارکت اجتماعی و مدنی قابلیت دستیابی به یک جمع‌بندی را دارد، بنابراین در کلیت آن باید به راهکار مناسبی دست یافت.

احمد مرتضوی، عضو دیگر کارگروه نیز بیان کرد: با بررسی دقیق می‌توان استنباط کرد در میان شاخص‌های هفت‌گانه که در پرسشنامه درج شده، برخی از شاخص‌های مؤثر عنوان نشده که می‌توان از شاخص‌های حوزه اجتماعی نام برد.

ایرج گلجانی، عضو کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی شمس نیز تصریح کرد:  در بسته سیاستی این کارگروه، شهروند باید در دایره شهرداری تعریف شود و به موضوعاتی نظیر تبیین مؤلفه‌های شهر، منافع شخصی در خدمت منافع جمع، تقسیم تخصصی وظایف و استفاده از ابزار تکنولوژیکی در خدمت خدمات شهری پرداخته شود.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط