کارگروه تخصصی امور توسعه پایدار شهری

 

   
1

ساماندهی باغستان های سنتی با رویکرد احیاء،حفاظت و بهره برداری وفق توسعه پایدار و فضای سبز شهری

 

2

بهره گیری موثر از انرژی های پاک

 

3

 مدیریت بهینه منابع آب با توجه ویژه به استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری 

 

4

 الزام تهیه پیوست زیست محیطی برای پروژه های مربوطه و بسترسازی برای ارتقاء مشارکت مردمی از طریق نهادهای مدنی 

 

5

 اصلاح فرآیند مدیریت پسماند از مبداء تا مقصد

 

6

حمایت از سیاست های کاهش فقر شهری از منظر توسعه پایدار

 

7

مدیریت توسعه گردشگری تاریخی و طبیعی از منظر توسعه پایدار 

 

8

ارتقاء مدیریت حمل و نقل شهری با محوریت کاهش آلودگی هوا