کارگروه تخصصی امور مدیریت و حکمرانی خوب شهری

 

   
1

بازنگری در مدیریت نیروی انسانی و بهینه سازی آن

 

2

سیاستگذاری در زمینه مدیریت و احیاء بافت فرسوده

 

3

تعیین ساز و کار مناسب برای مدیریت و نظارت روزانه شهری (رضایتمندی)

 

4

تعیین ساز و کار مناسب برای مدیریت فروش زمین

 

5

وضعیت مناسب سازی شهری

 

6

ارتقاء مدیریت مشارکتی شهری (مدل شاخص ) و مدل درون سازمانی

 

7

مدیریت و حل مشکل پروژه شهید انصاری

 

8

توسعه شهر الکترونیک 

 

9

اصلاح ساختار مدیریت بحران ، بازنگری وضع موجود و جایگاه شهرداری در آن

 

10

بهبود مدیریت حمل و نقل شهری