کارگروه تخصصی امور مالی و اقتصاد شهری

 

   
1

ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران و رفع موانع در این زمینه

 

2

شفاف سازی قراردادهای با بار مالی به منظور کاهش قیمتها

 

3

تدوین سند جامع چشم انداز اقتصادی شهر قزوین

 

4

عدم اتکا به درآمدهای نا پایدار و جایگزینی درآمدهای پایدار

 

5

مدیریت هزینه در شهرداری

 

6

راهکارهای جذب سرمایه در قزوین

 

7

ایجاد دیوان محاسبات شهری(مرکز نظارت بر امور مالی شورا )

 

8

بستر سازی استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی

 

9

بهبود روشهای جذب عوارض از شهروندان

 

10

بررسی روشهای کسب درآمد های نوین شهرداری