کارگروه تخصصی امور فنی و مهندسی  شهری

 

   
1

بهبود وضعیت ترافیک و حمل و نقل عمومی

 

2

مناسب سازی پارکینگ و حمل و نقل شهری

 

3

اولویت دادن به دوچرخه و پیاده محوری در شهر

 

4

احیاء بافت فرسوده شهری

 

5

حفظ و احیاء بافت تاریخی

 

6

حل مشکل خیابان انصاری شرقی

 

7

ارتقاء کیفی زیبا سازی شهری

 

8

بهبود هویت سیما و منظر شهری

 

9

حفظ باغستان های سنتی شهر و فضاهای اجتماع پذیر

 

10

توسعه کمی و کیفی پارک ها و فضاهای سبز شهری، باغ- پارک