کارگروه تخصصی امور فرهنگی و اجتماعی شهری

 

   
1

ارتقای سطح فرهنگ(رفتار) شهروندی

 

2

توسعه کمی و کیفی برنامه های حوزه بانوان

 

3

آموزش و تنویر افکار عمومی در زمینه محیط زیست

 

4

مشارکت در توسعه فرهنگ سلامت و ورزش

 

5

الزام پیوست فرهنگی برای پروژه ها

 

6

احداث پارک های سلامت در مناطق پرجمعیت

 

7

تعمیق و توسعه سمن ها (NGO)

 

8

احیاء هویت و حس تعلق شهروندان

 

9

توسعه فرهنگ استفاده از دوچرخه

 

10

کاهش افسردگی و افزایش شادابی شهروندان