اعضای کارگروه تخصصی امور توسعه پایدار شهری

 

ردیف نام نام خانوادگی
1 پیمان  آراسته
2   آصفی
3 حیدر  بارانی
4 طاهره  پرهیزکاری
5 حمید چگینی
6 حمید حمداله زاده
7 محمدصادق  خورشیدی
8 محمدمهدی خیری خواه
9 محمود  داوران
10 سید منوچهر  دبیرسیاقی
11 سعید  رشوند
12 فریبا  رضایی
13 عباس  زرنگار
14 مهدی  سلطانیه
15 محمدرضا  صدیقی
16 یحیی صمدی مقدم
17 داریوش  فامیلی
18 محمدحسین  فرجیهای قزوینی
19 شکوه کرمانشاهانی
20 مریم  مافی
21 علیرضا مافی
22 سید کاظم  مجابی
23 هرمز  محمودی راد
24 آرمین مدنی
25 مریم  میر حسینی
26 محمد نسخه چی
27 نوری چگینی
28 سمانه حقیقت خواه(دبیر)