کارگروه مدیریت و حکمروایی خوب شهری

 

ردیف نام نام خانوادگی
1 سعید اسدی
2 محسن  اسماعیلی
3 محمدعلی اطلس باف
4 مسعود  البرزی درکی
5 حسین ایمانیه
6 آتوسا  بیات
7 حمزه پسندیده
8 مسعود  تعالی
9 رئوفه چگینی
10 عزت اله چگینی
11 مجید چگینی
12 آرش  حاجی کریمی
13 کیوان  حسن پور
14 میلاد  حکمی
15 فاطمه  حیدری
16 عبدالغفار حیدری
17   سلیمی
18 میثاق شلویری
19 عباس  ظاهری
20   عبادپور
21 الهام عباسی
22 ابراهیم  عبدالرزاقی
23 سارا غلامی
24 محمد  فلاح باقری
25 نجم الدین فلاح شکراوی
26 حاکم  قاسمی
27 عباس  قدس
28 مینا  کاظمی
29 مرتضی گلشاهی
30 مظهر  محمدی
31   مراحمی
32 شهاب میرآقاپور
33 مریم  نخستین
34 عباس  نیکویه
35 زهره  همتی
36 سیده عاطفه یگانگی
37 یحیی صمدی مقدم
38 حسین صلح جو
39 مهران سعیدی
40 سارا منجم