اعضای کارگروه تخصصی امور مالی و اقتصادی شهری

 

ردیف نام نام خانوادگی
1 وحید اعتقادی
2 علی افشار
3 بیت اله اکبری مقدم
4 خطیب امامقلی
5   امانی
6   امیربیگی
7 مجید آهنگریان
8 حسین بیات
9 مسلم  بیدخام
10 سید محمدحسین  پروین نیا
11 هادی  جعفری
12 حیدر جلیلوند
13 وحدت چگینی
14 رضا خرازی
15 علیرضا  خزائلی
16 حسین رسا
17 محمد  رئوفیان
18 علی زمانی
19 مهدی سلطانیه
20 سید صادق  سیاهپوش
21 علی  صادقی نیارکی
22 یحیی صمدی مقدم
23 شهلا  عطایی
24 سعید قوامی
25 غلامرضا کردستانی
26 یوسف  کرمی
27 علیرضا  کشاورز قاسمی
28 وحید گروه ای
29   لک
30 اکبر محمدبیگی
31 بابک محمدحسینی
32 محمد  نورمحمدی نجف آبادی
33 عطاءاله نوری
34 ابوالفضل  یاری
35 عبدالصمد سلطانیه
36 فرشاد فصاحت(دبیر)
37 سیما یزدی(دبیر)