اعضای کارگروه تخصصی امور فنی و مهندسی شهری

 

ردیف نام نام خانوادگی
1   اردکانی
2 عقیل امامقلی
3 سید خداداد بابایی چگینی
4 ناصر  براتی
5 محمدمهدی  پارسامهر
6 سید رسول  جزدره ئی
7 مصطفی  جعفری
8 احمد جلیلوند
9 رقیه چگینی
10 نریمان چگینی
11 محمداسماعیل حافظی
12 سید مهدی  خطیبی
13 حسن  رئیسیان
14 حسین  سلطان زاده
15 امیرعباس سید قوامی
16 رمضانعلی  شورمیج
17 حسین  شیرخانلو
18 زهرا  صباغی
19 روح اله  صفری
20 روح اله  طاهرخانی
21 علی حسن  ظاهری
22 سینا  قلیچی
23 فریبرز  کریمی
24 یزدان کشاورزشعبانی
25 محمود  کمالی
26 سید مهدی  مجابی
27 لیدا معروفی
28 مهدیه السادات  میر ناصری
29 حسین  نادری
30 احمد نجاری
31 محمدرضا نوروزیان
32 عبدالحمید  هدایت فر
33 مهدی  سعیدی
34 عبدالصمد سلطانیه
35 کیانوش ناصرالمعمار
36 عباس کشاورز
37 مینا حمیدی فر(دبیر)
38 مینا روشن(دبیر)